மூரி (ஜார்கண்ட்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Moorie (Jharkhand)

Tamil மூரி (ஜார்கண்ட்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Aluminium, அலுமினியம்

Aluminium, அலுமினியம்

மூரி (ஜார்கண்ட்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Aluminium, அலுமினியம்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்