மொராதாபாத் (உத்திரப்பிரதேசம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Moradabad (UtterPradesh)

Tamil மொராதாபாத் (உத்திரப்பிரதேசம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Brassware, Cutlery, Brassware, கருவிகளும்

Brassware, Cutlery, Brassware, கருவிகளும்

மொராதாபாத் (உத்திரப்பிரதேசம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Brassware, Cutlery, Brassware, கருவிகளும்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்