மும்பை (மகாராஷ்டிரா) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Mumbai (Maharashtra)

Tamil மும்பை (மகாராஷ்டிரா) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Film Industries, atomic reactor, திரைப்பட தொழில்கள், அணு உலை

Film Industries, atomic reactor, திரைப்பட தொழில்கள், அணு உலை

மும்பை (மகாராஷ்டிரா) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Film Industries, atomic reactor, திரைப்பட தொழில்கள், அணு உலை

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்