நாக்பூர் (மகாராஷ்டிரா) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Nagpur (Maharashtra)

Tamil நாக்பூர் (மகாராஷ்டிரா) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Cotton Mills,Oranges, பருத்தி மில்ஸ், ஆரஞ்சுஸ்

Cotton Mills,Oranges, பருத்தி மில்ஸ், ஆரஞ்சுஸ்

நாக்பூர் (மகாராஷ்டிரா) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Cotton Mills,Oranges, பருத்தி மில்ஸ், ஆரஞ்சுஸ்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்