நாரோரா (உத்திரப்பிரதேசம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Narora (UtterPradesh)

Tamil நாரோரா (உத்திரப்பிரதேசம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Atomic Power Plant, அணு சக்தி ஆலை

Atomic Power Plant, அணு சக்தி ஆலை

நாரோரா (உத்திரப்பிரதேசம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Atomic Power Plant, அணு சக்தி ஆலை

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்