நாசிக் (மகாராஷ்டிரா) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Nasik (Maharashtra)

Tamil நாசிக் (மகாராஷ்டிரா) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Security Printing Press, பாதுகாப்பு அச்சகம்

Security Printing Press, பாதுகாப்பு அச்சகம்

நாசிக் (மகாராஷ்டிரா) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Security Printing Press, பாதுகாப்பு அச்சகம்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்