பன்னா (மத்தியப் பிரதேசம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Panna (Madhya Pradesh)

Tamil பன்னா (மத்தியப் பிரதேசம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Diamond Mining, டயமண்ட் மைனிங்

Diamond Mining, டயமண்ட் மைனிங்

பன்னா (மத்தியப் பிரதேசம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Diamond Mining, டயமண்ட் மைனிங்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்