பெரம்பூர் (தமிழ்நாடு) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Perambur (Tamilnadu)

Tamil பெரம்பூர் (தமிழ்நாடு) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Integral Coach Factory, ஒருங்கிணைந்த பயிற்சியாளர் தொழிற்சாலை

Integral Coach Factory, ஒருங்கிணைந்த பயிற்சியாளர் தொழிற்சாலை

பெரம்பூர் (தமிழ்நாடு) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Integral Coach Factory, ஒருங்கிணைந்த பயிற்சியாளர் தொழிற்சாலை

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்