பிம்ப்ரி (மகாராஷ்டிரா) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Pimpri (Maharashtra)

Tamil பிம்ப்ரி (மகாராஷ்டிரா) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Pencillin Factory, பென்சிலின் தொழிற்சாலை

Pencillin Factory, பென்சிலின் தொழிற்சாலை

பிம்ப்ரி (மகாராஷ்டிரா) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Pencillin Factory, பென்சிலின் தொழிற்சாலை

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்