ரணப்பிரதாப் சாகர் (ராஜஸ்தான்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Ranapratap Sagar (Rajasthan)

Tamil ரணப்பிரதாப் சாகர் (ராஜஸ்தான்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Hydro Power Plant, ஹைட்ரோ பவர் ஆலை

Hydro Power Plant, ஹைட்ரோ பவர் ஆலை

ரணப்பிரதாப் சாகர் (ராஜஸ்தான்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Hydro Power Plant, ஹைட்ரோ பவர் ஆலை

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்