ராணிக்கன்ஜ் (மேற்கு வங்கம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Raniganj (West Bengal)

Tamil ராணிக்கன்ஜ் (மேற்கு வங்கம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Coal Mining, நிலக்கரி சுரங்கம்

Coal Mining, நிலக்கரி சுரங்கம்

ராணிக்கன்ஜ் (மேற்கு வங்கம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Coal Mining, நிலக்கரி சுரங்கம்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்