ரணக்குட்டி (உத்திரப்பிரதேசம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Renukoote (UtterPradesh)

Tamil ரணக்குட்டி (உத்திரப்பிரதேசம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Hindustan Aluminium works, இந்துஸ்தான் அலுமினியம் வேலை செய்கிறது

Hindustan Aluminium works, இந்துஸ்தான் அலுமினியம் வேலை செய்கிறது

ரணக்குட்டி (உத்திரப்பிரதேசம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Hindustan Aluminium works, இந்துஸ்தான் அலுமினியம் வேலை செய்கிறது

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்