ரிஷிகேஷ் (உத்தர்கண்ட்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Rishikesh (Uttarkhand)

Tamil ரிஷிகேஷ் (உத்தர்கண்ட்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Antibiotic Plant, ஆண்டிபயாடிக் ஆலை

Antibiotic Plant, ஆண்டிபயாடிக் ஆலை

ரிஷிகேஷ் (உத்தர்கண்ட்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Antibiotic Plant, ஆண்டிபயாடிக் ஆலை

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்