ரூர்கேலா (ஒரிசா) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Rourkela (Orissa)

Tamil ரூர்கேலா (ஒரிசா) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Steel Plant,Chemical Fertilizer, எஃகு ஆலை, இரசாயன உரம்

Steel Plant,Chemical Fertilizer, எஃகு ஆலை, இரசாயன உரம்

ரூர்கேலா (ஒரிசா) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Steel Plant,Chemical Fertilizer, எஃகு ஆலை, இரசாயன உரம்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்