சமஸ்திபூர் (பீகார்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Samastipur (Bihar)

Tamil சமஸ்திபூர் (பீகார்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Jute,Paper,Tobacco,Sugar, சணல், காகித, புகையிலை, சர்க்கரை

Jute,Paper,Tobacco,Sugar, சணல், காகித, புகையிலை, சர்க்கரை

சமஸ்திபூர் (பீகார்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Jute,Paper,Tobacco,Sugar, சணல், காகித, புகையிலை, சர்க்கரை

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்