சிண்டி (ஜார்கண்ட்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Sindri (Jharkhand)

Tamil சிண்டி (ஜார்கண்ட்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Chemical Fertilizers, இரசாயன உரங்கள்

Chemical Fertilizers, இரசாயன உரங்கள்

சிண்டி (ஜார்கண்ட்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Chemical Fertilizers, இரசாயன உரங்கள்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்