சிங்கரேணி (ஆந்திரப் பிரதேசம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Singareni (Andhra Pradesh)

Tamil சிங்கரேணி (ஆந்திரப் பிரதேசம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Coal Mining, நிலக்கரி சுரங்கம்

Coal Mining, நிலக்கரி சுரங்கம்

சிங்கரேணி (ஆந்திரப் பிரதேசம்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Coal Mining, நிலக்கரி சுரங்கம்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்