சிங்ன்பம் (ஜார்கண்ட்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Singhbhum (Jharkhand)

Tamil சிங்ன்பம் (ஜார்கண்ட்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Copper, காப்பர்

Copper, காப்பர்

சிங்ன்பம் (ஜார்கண்ட்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Copper, காப்பர்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்