சூரத் (குஜராத்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of strong>Surat (Gujarat)

Tamil சூரத் (குஜராத்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Cotton Textiles,Diamond Cutting, பருத்தி ஜவுளி, டயமண்ட் கட்டிங்

Cotton Textiles,Diamond Cutting, பருத்தி ஜவுளி, டயமண்ட் கட்டிங்

சூரத் (குஜராத்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Cotton Textiles,Diamond Cutting, பருத்தி ஜவுளி, டயமண்ட் கட்டிங்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்