தும்பா (கேரளா) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Thumba (Kerala)

Tamil தும்பா (கேரளா) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Rocket Launching Station, ராக்கெட் லாஞ்சிங் நிலையம்

Rocket Launching Station, ராக்கெட் லாஞ்சிங் நிலையம்

தும்பா (கேரளா) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Rocket Launching Station, ராக்கெட் லாஞ்சிங் நிலையம்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்