ஜைன்கோட் (ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? | Tamil GK

English
Industries associated with the Town / City of Zainkot (Jammu and Kashmir)

Tamil ஜைன்கோட் (ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ?

Hindustan Machine Tools (Watches), இந்துஸ்தான் மெஷின் டூல்ஸ் (கடிகாரங்கள்)

Hindustan Machine Tools (Watches), இந்துஸ்தான் மெஷின் டூல்ஸ் (கடிகாரங்கள்)

ஜைன்கோட் (ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்) நகரத்துடன் தொடர்புடைய தொழில் துறைகள் எவை ? - Hindustan Machine Tools (Watches), இந்துஸ்தான் மெஷின் டூல்ஸ் (கடிகாரங்கள்)

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்