அடிமைத்தனத்தை அகற்றுவதற்கான சர்வதேச நாள் | Tamil GK

English
International day of abolition of slavery is celebrated each year on ?

Tamil அடிமைத்தனத்தை அகற்றுவதற்கான சர்வதேச நாள்

02 December

02 December

அடிமைத்தனத்தை அகற்றுவதற்கான சர்வதேச நாள் - 02 December

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்