பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை அகற்றுவதற்கான சர்வதேச தினம் | Tamil GK

English
International Day for the Elimination of Violence against Women is celebrated each year on ?

Tamil பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை அகற்றுவதற்கான சர்வதேச தினம்

25 November

25 November

பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை அகற்றுவதற்கான சர்வதேச தினம் - 25 November

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்