சர்வதேச சக்தி சேமிப்பு நாள் | Tamil GK

English
International Energy conservation day is celebrated each year on ?

Tamil சர்வதேச சக்தி சேமிப்பு நாள்

14 December

14 December

சர்வதேச சக்தி சேமிப்பு நாள் - 14 December

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்