சர்வதேச குடியேறுபவர்களின் நாள் | Tamil GK

English
International Migrants day is celebrated each year on ?

Tamil சர்வதேச குடியேறுபவர்களின் நாள்

18 December

18 December

சர்வதேச குடியேறுபவர்களின் நாள் - 18 December

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்