கிசான் திவாஸ் விவசாயிகள் தினம் | Tamil GK

English
Kisan Divas Farmer's Day is celebrated each year on ?

Tamil கிசான் திவாஸ் விவசாயிகள் தினம்

23 December

23 December

கிசான் திவாஸ் விவசாயிகள் தினம் - 23 December

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்