தமிழரின் இரு கண்கள் என அறியப்படும் நூல் | Tamil GK

English
Literature known as Two Eyes for Tamil People

Tamil தமிழரின் இரு கண்கள் என அறியப்படும் நூல்

en ta தொல்காப்பியம் /திருக்குறள்

en ta தொல்காப்பியம் /திருக்குறள்

தமிழரின் இரு கண்கள் என அறியப்படும் நூல் - en ta தொல்காப்பியம் /திருக்குறள்

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்