நட்புக்கு கரும்பை உவமையாக கூறும் நூல் | Tamil GK

English
Natpukku Karumbai uvamai

Tamil நட்புக்கு கரும்பை உவமையாக கூறும் நூல்

en Naladiyar ta நாலடியார்

Naladiyar. நாலடியார்

நட்புக்கு கரும்பை உவமையாக கூறும் நூல் - en ta நாலடியார்

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்