பூப்பந்து ஆட எத்தனை பேர் பங்குகொள்ள வேண்டும் ? | Tamil GK

English
No of Players in Badminton

Tamil பூப்பந்து ஆட எத்தனை பேர் பங்குகொள்ள வேண்டும் ?

In Single - 1 player & In Double - 2 players

In Single - 1 player & In Double - 2 players

பூப்பந்து ஆட எத்தனை பேர் பங்குகொள்ள வேண்டும் ? - In Single - 1 player & In Double - 2 players

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்