பில்லியர்ட்ஸ் / ஸ்னூக்கர் ஆட எத்தனை பேர் பங்குகொள்ள வேண்டும் ? | Tamil GK

English
No of Players in Billiards/Snooker

Tamil பில்லியர்ட்ஸ் / ஸ்னூக்கர் ஆட எத்தனை பேர் பங்குகொள்ள வேண்டும் ?

1

1

பில்லியர்ட்ஸ் / ஸ்னூக்கர் ஆட எத்தனை பேர் பங்குகொள்ள வேண்டும் ? - 1

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்