செஸ் ஆட எத்தனை பேர் பங்குகொள்ள வேண்டும் ? | Tamil GK

English
No of Players in Chess

Tamil செஸ் ஆட எத்தனை பேர் பங்குகொள்ள வேண்டும் ?

1

1

செஸ் ஆட எத்தனை பேர் பங்குகொள்ள வேண்டும் ? - 1

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்