மட்டைப்பந்து ஆட எத்தனை பேர் பங்குகொள்ள வேண்டும் ? | Tamil GK

English
No of Players in Cricket

Tamil மட்டைப்பந்து ஆட எத்தனை பேர் பங்குகொள்ள வேண்டும் ?

11

11

மட்டைப்பந்து ஆட எத்தனை பேர் பங்குகொள்ள வேண்டும் ? - 11

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்