குரோக்கெட் ஆட எத்தனை பேர் பங்குகொள்ள வேண்டும் ? | Tamil GK

English
No of Players in Croquet

Tamil குரோக்கெட் ஆட எத்தனை பேர் பங்குகொள்ள வேண்டும் ?

3 or 6

3 or 6

குரோக்கெட் ஆட எத்தனை பேர் பங்குகொள்ள வேண்டும் ? - 3 or 6

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்