கால் பந்தாட்டம் ஆட எத்தனை பேர் பங்குகொள்ள வேண்டும் ? | Tamil GK

English
No of Players in Football (Soccer)

Tamil கால் பந்தாட்டம் ஆட எத்தனை பேர் பங்குகொள்ள வேண்டும் ?

11

11

கால் பந்தாட்டம் ஆட எத்தனை பேர் பங்குகொள்ள வேண்டும் ? - 11

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்