கோல்ஃப் ஆட எத்தனை பேர் பங்குகொள்ள வேண்டும் ? | Tamil GK

English
No of Players in Golf

Tamil கோல்ஃப் ஆட எத்தனை பேர் பங்குகொள்ள வேண்டும் ?

Not fixed, வரையறுக்கப்படவில்லை

Not fixed, வரையறுக்கப்படவில்லை

கோல்ஃப் ஆட எத்தனை பேர் பங்குகொள்ள வேண்டும் ? - Not fixed, வரையறுக்கப்படவில்லை

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்