ஹாக்கி ஆட எத்தனை பேர் பங்குகொள்ள வேண்டும் ? | Tamil GK

English
No of Players in Hockey

Tamil ஹாக்கி ஆட எத்தனை பேர் பங்குகொள்ள வேண்டும் ?

11

11

ஹாக்கி ஆட எத்தனை பேர் பங்குகொள்ள வேண்டும் ? - 11

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்