ரக்பி கால்பந்து ஆட எத்தனை பேர் பங்குகொள்ள வேண்டும் ? | Tamil GK

English
No of Players in Rugby football

Tamil ரக்பி கால்பந்து ஆட எத்தனை பேர் பங்குகொள்ள வேண்டும் ?

15

15

ரக்பி கால்பந்து ஆட எத்தனை பேர் பங்குகொள்ள வேண்டும் ? - 15

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்