தண்ணீர் பந்தாட்டம் ஆட எத்தனை பேர் பங்குகொள்ள வேண்டும் ? | Tamil GK

English
No of Players in Water Polo

Tamil தண்ணீர் பந்தாட்டம் ஆட எத்தனை பேர் பங்குகொள்ள வேண்டும் ?

7

7

தண்ணீர் பந்தாட்டம் ஆட எத்தனை பேர் பங்குகொள்ள வேண்டும் ? - 7

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்