தேசிய பேரழிவு குறைப்புக்கான சர்வதேச நாள் (உலக அழிவு கட்டுப்பாட்டு நாள்) | Tamil GK

English
UN International Day for National disaster reduction (World Calamity Control day) is celebrated each year on ?

Tamil தேசிய பேரழிவு குறைப்புக்கான சர்வதேச நாள் (உலக அழிவு கட்டுப்பாட்டு நாள்)

13 October

13 October

தேசிய பேரழிவு குறைப்புக்கான சர்வதேச நாள் (உலக அழிவு கட்டுப்பாட்டு நாள்) - 13 October

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்