பன்னாட்டு மாற்றுத்திறனாளிகள் நாள் | Tamil GK

English
United Nations' International Day of Persons with Disabilities is celebrated each year on ?

Tamil பன்னாட்டு மாற்றுத்திறனாளிகள் நாள்

03 December

03 December

பன்னாட்டு மாற்றுத்திறனாளிகள் நாள் - 03 December

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்