லாட்வியாவின் தேசிய விளையாட்டு என்ன? | Tamil GK

English
What is the national sport of Latvia ?

Tamil லாட்வியாவின் தேசிய விளையாட்டு என்ன?

en Basketball (summer sport) ta கூடைப்பந்து (கோடை விளையாட்டு)

Basketball (summer sport) , கூடைப்பந்து (கோடை விளையாட்டு)

லாட்வியாவின் தேசிய விளையாட்டு என்ன? - Basketball (summer sport) , கூடைப்பந்து (கோடை விளையாட்டு)

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்