பாக்கிஸ்தானின் தேசிய விளையாட்டு என்ன? | Tamil GK

English
What is the national sport of Pakistan ?

Tamil பாக்கிஸ்தானின் தேசிய விளையாட்டு என்ன?

en Field Hockey ta கள வளைகோல் பந்தாட்டம்

Field Hockey , கள வளைகோல் பந்தாட்டம்

பாக்கிஸ்தானின் தேசிய விளையாட்டு என்ன? - Field Hockey , கள வளைகோல் பந்தாட்டம்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்