பெருவின் தேசிய விளையாட்டு என்ன? | Tamil GK

English
What is the national sport of Peru ?

Tamil பெருவின் தேசிய விளையாட்டு என்ன?

en Paleta Frontón ta பாலெட்டா ஃப்ரண்டன்

Paleta Frontón , பாலெட்டா ஃப்ரண்டன்

பெருவின் தேசிய விளையாட்டு என்ன? - Paleta Frontón , பாலெட்டா ஃப்ரண்டன்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்