வேல்ஸ் தேசிய விளையாட்டு என்ன? | Tamil GK

English
What is the national sport of Wales ?

Tamil வேல்ஸ் தேசிய விளையாட்டு என்ன?

en Rugby union ta ரக்பி யூனியன்

Rugby union , ரக்பி யூனியன்

வேல்ஸ் தேசிய விளையாட்டு என்ன? - Rugby union , ரக்பி யூனியன்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்