மெட்ரிக் யூனிட் அட்டோவின் மதிப்பு என்ன? | Tamil GK

English
What is the value for metric unit atto ?

Tamil மெட்ரிக் யூனிட் அட்டோவின் மதிப்பு என்ன?

10 -18

10 -18

மெட்ரிக் யூனிட் அட்டோவின் மதிப்பு என்ன? - 10 -18

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்