மெட்ரிக் யூனிட் சென்டியின் மதிப்பு என்ன? | Tamil GK

English
What is the value for metric unit centi ?

Tamil மெட்ரிக் யூனிட் சென்டியின் மதிப்பு என்ன?

10 -2

10 -2

மெட்ரிக் யூனிட் சென்டியின் மதிப்பு என்ன? - 10 -2

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்