மெட்ரிக் யூனிட் டெசியின் மதிப்பு என்ன? | Tamil GK

English
What is the value for metric unit deci ?

Tamil மெட்ரிக் யூனிட் டெசியின் மதிப்பு என்ன?

10 -1

10 -1

மெட்ரிக் யூனிட் டெசியின் மதிப்பு என்ன? - 10 -1

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்