மெட்ரிக் யூனிட் டெக்காவின் மதிப்பு என்ன? | Tamil GK

English
What is the value for metric unit deka ?

Tamil மெட்ரிக் யூனிட் டெக்காவின் மதிப்பு என்ன?

10 1

10 1

மெட்ரிக் யூனிட் டெக்காவின் மதிப்பு என்ன? - 10 1

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்