மெட்ரிக் யூனிட் எக்சாவின் மதிப்பு என்ன? | Tamil GK

English
What is the value for metric unit exa ?

Tamil மெட்ரிக் யூனிட் எக்சாவின் மதிப்பு என்ன?

10 -18

10 18

மெட்ரிக் யூனிட் எக்சாவின் மதிப்பு என்ன? - 10 18

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்