மெட்ரிக் யூனிட் ஃபெம்டோவின் மதிப்பு என்ன? | Tamil GK

English
What is the value for metric unit femto ?

Tamil மெட்ரிக் யூனிட் ஃபெம்டோவின் மதிப்பு என்ன?

10 -15

10 -15

மெட்ரிக் யூனிட் ஃபெம்டோவின் மதிப்பு என்ன? - 10 -15

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்